Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc - RSS Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc RSS Thu, 23 Sep 2021 18:43:28 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-dac-5.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-dac-5.html 1059 Bơm Chìm Nghiền Rác PG-300
Máy bơm chìm nghiền rác cánh khuấy Hoa Kỳ PG300 công suất 2.2 kw lưu lượng 23.8 m3/h, cổng xả 50 - 50 mm và nghiền chất rắn đi qua bơm, cột áp đóng bơm 31 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nghien-rac-pg-300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pg300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nghien-rac-pg-300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1054 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PS-650 60Hz
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PS-650 60Hz công suất 4.8 kw lưu lượng 79 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 21.6 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps650-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps650-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps650-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2047 Bơm Chìm Hút Nước Rác Thải PWT-2000
Máy bơm chìm hút nước rác thải cánh khuấy PWT-2000 công suất 15 kw lưu lượng 227 m3/h, cổng xả 100 mm hút chất rắn lên tới 7.5 cm cột áp đóng bơm 24 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-rac-thai-pwt2000.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pwt2000.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-rac-thai-pwt2000.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2048 Bơm Chìm Hút Nước Rác Thải PWT-3000
Máy bơm chìm hút nước rác thải cánh khuấy PWT-3000 công suất 22 kw lưu lượng 272.4 m3/h, cổng xả 100 mm hút chất rắn lên tới 7.5 cm cột áp đóng bơm 27.6 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-rac-thai-pwt3000.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pwt3000.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-rac-thai-pwt3000.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2046 Bơm Chìm Hút Nước Rác Thải PWT-1500
Máy bơm chìm hút nước rác thải cánh khuấy PWT-1500 công suất 11 kw lưu lượng 204.3 m3/h, cổng xả 100 mm hút chất rắn lên tới 7.5 cm cột áp đóng bơm 20.4 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-rac-thai-pwt1500.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pwt1500.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-rac-thai-pwt1500.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1047 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PSS-100
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PSS100 công suất 0.75 kw lưu lượng 22.7 m3/h, cổng xả 50 - 75 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 3.75 cm, cột áp đóng bơm 12 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pss100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2045 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-3000
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-3000 công suất 22 kw lưu lượng 318 m3/h, cổng xả 100 - 150 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 41.4 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls3000.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls3000.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls3000.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2043 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-1500
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-1500 công suất 11 kw lưu lượng 272 m3/h, cổng xả 100 - 150 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 30 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls1500.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls1500.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls1500.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2044 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-2000
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-2000 công suất 15 kw lưu lượng 295 m3/h, cổng xả 100 - 150 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 36.3 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls2000.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls2000.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls2000.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2042 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-1000
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-1000 công suất 7.5 kw lưu lượng 204 m3/h, cổng xả 100 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 26.1 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls1000.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls1000.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls1000.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2041 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-750
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-750 công suất 5.6 kw lưu lượng 182 m3/h, cổng xả 100 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 22.5 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls750.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls750.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls750.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2040 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-500
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-500 công suất 3.7 kw lưu lượng 136 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 18.6 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls500.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls500.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls500.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2039 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PLS-300
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PLS-300 công suất 2.2 kw lưu lượng 136 m3/h, cổng xả 75 - 75 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 7.5 cm, cột áp đóng bơm 12.6 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pls300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pls300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
2038 Bơm Chìm Cắt Rác PS-750-CH
Máy bơm chìm Cắt rác cánh khuấy Hoa Kỳ PS-750-CH công suất 5.6 kw lưu lượng 102 m3/h, cổng xả 75 - 75 mm và nghiền chất rắn đi qua bơm, cột áp đóng bơm 13.5 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-cat-rac-ps750ch.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps750ch.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-cat-rac-ps750ch.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1055 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PSS-750
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PSS750 công suất 5.6 kw lưu lượng 64 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 27.6 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss750.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pss750.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss750.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1060 Bơm Chìm Nghiền Rác PG-400
Máy bơm chìm nghiền rác cánh khuấy Hoa Kỳ PG400 công suất 3 kw lưu lượng 27.2 m3/h, cổng xả 50 - 50 mm và nghiền chất rắn đi qua bơm, cột áp đóng bơm 28.8 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nghien-rac-pg400.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pg400.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nghien-rac-pg400.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1058 Bơm Chìm Nghiền Rác PG-100
Máy bơm chìm nghiền rác cánh khuấy PG100 công suất 0.75 kw lưu lượng 13 m3/h, cổng xả 32 - 32 mm và nghiền chất rắn đi qua bơm, cột áp đóng bơm 13.8 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nghien-rac-pg100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pg100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nghien-rac-pg100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1052 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PSS-500
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PSS500 công suất 3.7 kw lưu lượng 60 m3/h, cổng xả 50 - 75 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 25 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss500.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pss500.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss500.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1057 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PS-1000 50Hz
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PS-1000 50Hz công suất 7.5 kw lưu lượng 90.8 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 46.5 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps1000-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps1000-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps1000-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1056 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PS-1000 60Hz
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PS-1000 60Hz công suất 7.5 kw lưu lượng 90.8 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 46.5 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps1000-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps1000-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps1000-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1053 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PS-650 50Hz
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PS-650 50Hz công suất 4.8 kw lưu lượng 79 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 21.6 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps650-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps650-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps650-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1051 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PS-450 50Hz
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PS-450 50Hz công suất 3.4 kw lưu lượng 68 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 17 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps450-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps450-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps450-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1048 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PSS-200
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PSS200 công suất 1.5 kw lưu lượng 36 m3/h, cổng xả 50 - 75 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 3.75 cm, cột áp đóng bơm 12.9 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss200.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pss200.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss200.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1050 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PS-450 60Hz
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy PS-450 60Hz công suất 3.4 kw lưu lượng 68 m3/h, cổng xả 75 - 100 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm, cột áp đóng bơm 17 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps450-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-ps450-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-ps450-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0
1049 Bơm Chìm Hút Bùn Đặc PSS-300
Máy bơm chìm hút bùn đặc cánh khuấy Mỹ PSS300 công suất 2.2 kw lưu lượng 41 m3/h, cổng xả 50 - 75 mm và kích thước chất rắn đi qua bơm 5 cm cột áp đóng bơm 22 m
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-dac-pss300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-dac-pss300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn Đặc 0