Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY RSS Thu, 23 Sep 2021 19:30:04 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-204.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-204.html 7041 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ43.7
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ43.7 công suất 3.7 KW Lưu lượng 90 m3/h Cột áp 18 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz437.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz437.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz437.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7042 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ45.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ45.5 công suất 5.5 KW Lưu lượng 105 m3/h Cột áp 23 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz455.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz455.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz455.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7043 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ47.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ47.5 công suất 3.7 KW Lưu lượng 70 m3/h Cột áp 29 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz475.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz475.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz475.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7044 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ611
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ611 công suất 11 KW Lưu lượng 146 m3/h Cột áp 32.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz611.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz611.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz611.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7045 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ67.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ67.5 công suất 7.5 KW Lưu lượng 122.4 m3/h Cột áp 31 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz675.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz675.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz675.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7046 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 80PV22.2
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 80PV22.2 công suất 2.2 KW Lưu lượng 48 m3/h Cột áp 20 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv222.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv222.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv222.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4071 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ21.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ21.5 công suất 1.5 KW Lưu lượng 22 m3/h Cột áp 22 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz215.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz215.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz215.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7040 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ411
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ411 công suất 11 KW Lưu lượng 86.4 m3/h Cột áp 48.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz411.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz411.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz411.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7039 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ35.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ35.5 công suất 5.5 KW Lưu lượng 70 m3/h Cột áp 32 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz355.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz355.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz355.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4072 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ22.2
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ22.2 công suất 2.2 KW Lưu lượng 50 m3/h Cột áp 21 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz222.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz222-20032509190841997.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz222.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4070 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy HS3.75
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy HS3.75 công suất 0.4 KW Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 18 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs375.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs375.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs375.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4069 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy HS2.75
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy HS2.75 công suất 0.75 KW Lưu lượng 16 m3/h Cột áp 18 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs275.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs275.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs275.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4068 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy HS2.4
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy HS2.4 công suất 0.4 KW Lưu lượng 12.6 m3/h Cột áp 12 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs24.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs24.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-hs24.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4062 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 40PV2.15
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 40PV2.15 công suất 0.15 KW Lưu lượng 12 m3/h Cột áp 5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-40pv215.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-40pv215.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-40pv215.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4063 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 40PV2.25
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 40PV2.25 công suất 0.25 KW Lưu lượng 12 m3/h Cột áp 7 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-40pv225.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-40pv225.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-40pv225.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4064 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 50PV2.25
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 50PV2.25 công suất 0.25 KW Lưu lượng 12 m3/h Cột áp 7.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv225.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv225.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv225.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4065 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 50PV2.4
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 50PV2.4 công suất 0.4 KW Lưu lượng 16.8 m3/h Cột áp 9.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv24.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv24.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv24.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4066 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 50PV2.75
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 50PV2.75 công suất 0.75 KW Lưu lượng 22.2 m3/h Cột áp 12.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv275.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv275.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-50pv275.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4067 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 80PV23.7
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 80PV23.7 công suất 3.7 KW Lưu lượng 55.2 m3/h Cột áp 25 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv237.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv237.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv237.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
4061 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 80PV2.15
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy 80PV2.15 công suất 0.15 KW Lưu lượng 48 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv215.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv215.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-80pv215.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0
7038 Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ33.7
Bơm Chìm Hút Nước Thải Meudy KBZ33.7 công suất 3.7 KW Lưu lượng 70 m3/h Cột áp 29 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz337.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz337.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-meudy-kbz337.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MEUDY 0