Máy Bơm Chìm Khử Nước - RSS Máy Bơm Chìm Khử Nước RSS Thu, 23 Sep 2021 18:21:31 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-khu-nuoc-6.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-khu-nuoc-6.html 2065 Bơm Chìm Khử Nước P-450-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-450-HV 60Hz công suất 3.375 kw lưu lượng 51.1 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 32.4 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p450hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2090 Bơm Chìm Khử Nước P-3000-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-3000-HH 50Hz công suất 22 kw lưu lượng 113.5 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 117 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p3000hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2076 Bơm Chìm Khử Nước P-1000-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1000-HH 50Hz công suất 7.5 kw lưu lượng 113.5 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 48 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1000hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2074 Bơm Chìm Khử Nước P-1000-HV 50 Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1000-HV 50Hz công suất 7.5 kw lưu lượng 148 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 40.5 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hv-50-hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1000hv-50-hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hv-50-hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2075 Bơm Chìm Khử Nước P-1000-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1000-HH 60Hz công suất 7.5 kw lưu lượng 113.5 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 48 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1000hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2073 Bơm Chìm Khử Nước P-1000-HV 60 Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1000-HV 60Hz công suất 7.5 kw lưu lượng 148 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 40.5 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hv-60-hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1000hv-60-hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1000hv-60-hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2081 Bơm Chìm Khử Nước PP-1500-HV
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ PP-1500-HV công suất 11 kw lưu lượng 182 m3/h cổng xả 100 mm cột áp đóng bơm 38.1 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp1500hv.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-pp1500hv.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp1500hv.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2082 Bơm Chìm Khử Nước PP-1500-HH
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ PP-1500-HH công suất 11 kw lưu lượng 136 m3/h cổng xả 100 mm cột áp đóng bơm 60 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp1500hh.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-pp1500hh.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp1500hh.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2084 Bơm Chìm Khử Nước P-2000-HV 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-2000-HV 50Hz công suất 15 kw lưu lượng 272.4 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 39 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hv-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p2000hv-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hv-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2086 Bơm Chìm Khử Nước P-2000-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-2000-HH 50Hz công suất 15 kw lưu lượng 90.8 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 39 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p2000hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2083 Bơm Chìm Khử Nước P-2000-HV 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-2000-HV 60Hz công suất 15 kw lưu lượng 272.4 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 39 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hv-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p2000hv-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hv-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2085 Bơm Chìm Khử Nước P-2000-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-2000-HH 60Hz công suất 15 kw lưu lượng 90.8 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 39 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p2000hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p2000hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2079 Bơm Chìm Khử Nước P-1500-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1500-HH 60Hz công suất 11 kw lưu lượng 68.1 m3/h cổng xả 100-150 mm cột áp đóng bơm 63 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1500hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2077 Bơm Chìm Khử Nước P-1500-HV 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1500-HV 60Hz công suất 11 kw lưu lượng 250 m3/h cổng xả 100-150 mm cột áp đóng bơm 34.5 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hv-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1500hv-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hv-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2080 Bơm Chìm Khử Nước P-1500-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1500-HH 50Hz công suất 11 kw lưu lượng 68.1 m3/h cổng xả 100-150 mm cột áp đóng bơm 63 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1500hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2078 Bơm Chìm Khử Nước P-1500-HV 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-1500-HV 50Hz công suất 11 kw lưu lượng 250 m3/h cổng xả 100-150 mm cột áp đóng bơm 34.5 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hv-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p1500hv-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p1500hv-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2088 Bơm Chìm Khử Nước P-3000-HV 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-3000-HV 50Hz công suất 22 kw lưu lượng 409 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 117 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hv-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p3000hv-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hv-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2087 Bơm Chìm Khử Nước P-3000-HV 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-3000-HV 60Hz công suất 22 kw lưu lượng 409 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 117 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hv-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p3000hv-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hv-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2089 Bơm Chìm Khử Nước P-3000-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-3000-HH 60Hz công suất 22 kw lưu lượng 113.5 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 117 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p3000hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p3000hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2092 Bơm Chìm Khử Nước P-4500-HV 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-4500-HV 50Hz công suất 33 kw lưu lượng 317.8 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 54 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hv-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p4500hv-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hv-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2091 Bơm Chìm Khử Nước P-4500-HV 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-4500-HV 60Hz công suất 33 kw lưu lượng 317.8 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 54 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hv-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p4500hv-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hv-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2093 Bơm Chìm Khử Nước P-4500-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-4500-HH 60Hz công suất 33 kw lưu lượng 136.2 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 136.5 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p4500hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2094 Bơm Chìm Khử Nước P-4500-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-4500-HH 50Hz công suất 33 kw lưu lượng 136.2 m3/h cổng xả 100 - 150 mm cột áp 136.5 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p4500hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p4500hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2070 Bơm Chìm Khử Nước P-650-HV 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-650-HV 50Hz công suất 4.9 kw lưu lượng 113.5 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 23.4 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hv-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p650hv-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hv-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2072 Bơm Chìm Khử Nước P-650-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-650-HH 50Hz công suất 4.9 kw lưu lượng 90.8 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 37 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p650hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2069 Bơm Chìm Khử Nước P-650-HV 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-650-HV 60Hz công suất 4.9 kw lưu lượng 113.5 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 23.4 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hv-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p650hv-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hv-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2071 Bơm Chìm Khử Nước P-650-HH 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-650-HH 60Hz công suất 4.9 kw lưu lượng 90.8 m3/h cổng xả 75-100 mm cột áp đóng bơm 37 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hh-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p650hh-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p650hh-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2064 Bơm Chìm Khử Nước P-450-HV 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-450-HV 50Hz công suất 3.375 kw lưu lượng 85.1 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 21.6 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hv-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p450hv-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hv-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2068 Bơm Chìm Khử Nước PP-500-HH
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ PP-500-HH công suất 3.7 kw lưu lượng 45.1 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 32.8 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp500hh.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-pp500hh.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp500hh.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2067 Bơm Chìm Khử Nước PP-500-HV
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ PP-500-HV công suất 3.7 kw lưu lượng 68.1 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 27.6 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp500hv.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-pp500hv.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp500hv.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2063 Bơm Chìm Khử Nước P-450-HV 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-450-HV 60Hz công suất 3.375 kw lưu lượng 85.1 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 21.6 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hv-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p450hv-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hv-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2066 Bơm Chìm Khử Nước P-450-HH 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-450-HH 50Hz công suất 3.375 kw lưu lượng 51.1 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 32.4 m khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hh-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p450hh-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p450hh-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2061 Bơm Chìm Khử Nước P-300 50Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-300 50Hz công suất 2.2 kw lưu lượng 73.8 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 20.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p300-50hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p300-50hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p300-50hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2060 Bơm Chìm Khử Nước P-300 60Hz
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-300 60Hz công suất 2.2 kw lưu lượng 73.8 m3/h cổng xả 75 mm cột áp đóng bơm 20.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p300-60hz.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p300-60hz.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p300-60hz.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2058 Bơm Chìm Khử Nước PP-250-HV
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ PP-250-HV công suất 1.85 kw lưu lượng 68 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 15 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp250hv.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-pp250hv.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp250hv.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2059 Bơm Chìm Khử Nước PP-250-HH
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ PP-250-HH công suất 1.85 kw lưu lượng 34 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 26.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp250hh.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-pp250hh.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-pp250hh.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2057 Bơm Chìm Khử Nước P-200
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-200 công suất 1.5 kw lưu lượng 41 m3/h cổng xả 50 - 75 mm cột áp đóng bơm 17.4 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p200.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p200.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p200.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2054 Bơm Chìm Khử Nước P-150 60Hz 1P
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-150 60Hz 1P công suất 1.1 kw lưu lượng 31.8 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 17.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-60hz-1p.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p150-60hz-1p.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-60hz-1p.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2053 Bơm Chìm Khử Nước P-150 60Hz 3P
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-150 60Hz 3P công suất 1.1 kw lưu lượng 31.8 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 17.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-60hz-3p.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p150-60hz-3p.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-60hz-3p.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2055 Bơm Chìm Khử Nước P-150 50Hz 1P
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-150 50Hz 1P công suất 1.1 kw lưu lượng 31.8 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 17.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-50hz-1p.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p150-50hz-1p.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-50hz-1p.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2056 Bơm Chìm Khử Nước P-150 50Hz 3P
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-150 50Hz 3P công suất 1.1 kw lưu lượng 31.8 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 17.7 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-50hz-3p.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p150-50hz-3p.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p150-50hz-3p.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2049 Bơm Chìm Khử Nước P-75-SS
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-75-SS công suất 0.55 kw lưu lượng 17.5 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 24 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p75ss.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p75ss.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p75ss.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0
2050 Bơm Chìm Khử Nước P-100-SS
Máy bơm chìm khử nước cánh khuấy Mỹ P-100-SS công suất 0.75 kw lưu lượng 20.4 m3/h cổng xả 50 mm cột áp đóng bơm 18 m chuyên khử nước thải, hầm mỏ, hố ga
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p100ss.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-khu-nuoc-p100ss.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-khu-nuoc-p100ss.html samsung new Máy Bơm Chìm Khử Nước 0