Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP RSS Thu, 23 Sep 2021 19:04:36 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-208.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-208.html 4115 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ15-8-1.1
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ15-8-1.1 công suất 1.1 KW Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 8 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq15811.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq15811.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq15811.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4114 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ12-18-1.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ12-18-1.5 công suất 1.5 KW Lưu lượng 12 m3/h Cột áp 18 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq121815.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq121815.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq121815.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4127 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ9-22-2.2
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ9-22-2.2 công suất 9 KW Lưu lượng 9 m3/h Cột áp 22 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq92222.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq92222.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq92222.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4128 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 65WQ15-10-1.1
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 65WQ15-10-1.1 công suất 1.1 KW Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 10 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-65wq151011.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-65wq151011.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-65wq151011.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4129 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ10-15-1.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ10-15-1.5 công suất 1.5 KW Lưu lượng 10 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq101515.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq101515.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq101515.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4125 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ25-35-7.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ25-35-7.5 công suất 7.5 KW Lưu lượng 25 m3/h Cột áp 35 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq253575.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq253575.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq253575.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4123 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ20-40-7.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ20-40-7.5 công suất 7.5 KW Lưu lượng 20 m3/h Cột áp 40 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq204075.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq204075.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq204075.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4121 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-32-4
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-32-4 công suất 4 KW Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 32 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq15324.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq15324.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq15324.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4120 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-25-3
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-25-3 công suất 3 KW Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 25 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq15253.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq15253.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq15253.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4119 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-18-2.2
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-18-2.2 công suất 2.2 KW Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 18 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq151822.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq151822.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq151822.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4118 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-15-1.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ15-15-1.5 công suất 1.5 KW Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq151515.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq151515.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq151515.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4122 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ20-15-2.2
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ20-15-2.2 công suất 2.2 KW Lưu lượng 20 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq201522.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq201522.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq201522.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4124 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ25-20-3
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ25-20-3 công suất 3.3 KW Lưu lượng 25 m3/h Cột áp 20 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq25203.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq25203.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq25203.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4126 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ8-15-1.1
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ8-15-1.1 công suất 1.1 KW Lưu lượng 8 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq81511.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq81511.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq81511.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4117 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ12-10-0.75
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 50WQ12-10-0.75 công suất 0.75 KW Lưu lượng 12 m3/h Cột áp 10 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq1210075.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq1210075.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-50wq1210075.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4116 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ8-15-1.1
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ8-15-1.1 công suất 1.1 KW Lưu lượng 8 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq81511.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq81511.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq81511.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0
4113 Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ12-10-0,75
Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 40WQ12-10-0,75 công suất 0.75 KW Lưu lượng 20 m3/h Cột áp 5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq1210075.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq1210075.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-cnp-40wq1210075.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải CNP 0